• Huấn luyện an toàn gas (LPG)

    Nhiên Liệu Xanh định kỳ tổ chức các buổi Đào tạo, Huấn luyện về việc Đánh giá và nhận biết các rũi ro, Tuân thủ An Toàn và vận hành hệ thống gas cho các Khách hàng, Đối tác sử dụng dịch vụ từ Shell/Siamgas – Nhiên Liệu Xanh. 

    Chi tiết