• Lắp đặt hệ thống gas (LPG) công nghiệp/trung tâm

    Hệ thống gas (LPG) trung tâm gồm 02 loại Hệ thống phổ biến:

    1. Hệ thống gas hơi (hoá hơi tự nhiên) bình hoặc bồn;
    2. Hệ thống gas hoá hơi cưởng bức thông qua cơ chế rút lỏng và Máy hoá hơi khi công suất tiêu thụ lớn hơn công suất hoá hơi tư nhiên (do giới hạn số lượng bình gas/kho theo các quy định của PCCC).

    Chi tiết