• Lắp đặt hệ thống gas công nghiệp/trung tâm

    Ngoài việc phối hợp với Bộ phận kỹ thuật, M&E ... của Chủ đầu tư nhẳm cơ bản cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, cơ cấu bố trí hệ thống kỹ thuật và tiến độ của dự án, Nhiên Liệu Xanh còn tham gia vào việc tư vấn giải pháp liên quan.

    Chi tiết